ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุนารี เกิดจรูญ
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวันดี มากมณี
ครู ชำนาญการ

นางสาวพฤกษชาติ สังข์ช่วย
ครูผู้ช่วย