ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัชรินทร์ สอนมี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวันดี มากมณี
ครู ชำนาญการ