ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพิมลนาฏ วาเรศ
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักรชัย ขนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญธิตา บุญชิต