ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชรินทร์ สอนมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจักรชัย ขนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวันดี มากมณี
ครู ชำนาญการ

นางสุนารี เกิดจรูญ
ครู ชำนาญการ