ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจักรชัย ขนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันดี มากมณี
ครู ชำนาญการ

นางพิมลนาฏ วาเรศ
ครู ชำนาญการ