ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวพฤกษชาติ สังข์ช่วย
ครู
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางปราณี สอนมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายวัชรินทร์ สอนมี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายจักรชัย ขนอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางวันดี มากมณี
ครู ชำนาญการ

นางพิมลนาฏ วาเรศ
ครู ชำนาญการ

นางสุนารี เกิดจรูญ
ครู ชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวบุญธิตา บุญชิต
ครู อัตราจ้าง

นางสาวดวงฤดี พานทอง
ครู

นางสาวจันทรา แซ่ด่าน
ครูผู้ช่วย