ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวัชรินทร์ สอนมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวันดี มากมณี
ครู ชำนาญการ

นางปราณี สอนมี
ครู ชำนาญการพิเศษ