ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวัชรินทร์ สอนมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพิมลนาฏ วาเรศ
ครู ชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางวันดี มากมณี
ครู ชำนาญการ

นางปราณี สอนมี
ครู ชำนาญการพิเศษ