ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปราณี สอนมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวัชรินทร์ สอนมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายจักรชัย ขนอม
ครู คศ.3