ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันดี มากมณี
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนารี เกิดจรูญ
ครู ชำนาญการ

นางปราณี สอนมี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพฤกษชาติ สังข์ช่วย
ครูผู้ช่วย

นายวัชรินทร์ สอนมี
ครูชำนาญการพิเศษ