ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวดวงฤดี พานทอง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวบุญธิตา บุญชิต