ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวดวงฤดี พานทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจันทรา แซ่ด่าน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0