ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางดวงแข ยอดแสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชรินทร์ สอนมี
ครู คศ.3