ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวศิราพร ช่วยชะนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชรินทร์ สอนมี
ครู คศ.3