ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : 1. นายยม ช่วยชนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2517 - 28 พฤษภาคม 2519
ชื่อ-นามสกุล : 2. นายวิเวก บุญนำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2519 - 1 พฤษภาคม 2521
ชื่อ-นามสกุล : 3. นายสมศักดิ์ ทวีราษฎร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2521 - 3 ธันวาคม 2525
ชื่อ-นามสกุล : 4. นายสำราญ วราชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธันวาคม 2525 - 1 กันยายน 2532
ชื่อ-นามสกุล : 5. นางพัชรี พุทธเจริญ
ตำแหน่ง : อาจรย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กันยายน 2532 - 23 พฤษภาคา 2534
ชื่อ-นามสกุล : 6. นายสุวิทย์ ทองนวล
ตำแหน่ง : รก.ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2534 - 26 พฤศจิกายน 2534
ชื่อ-นามสกุล : 7. จ.อ.สุนทร ทวีราษฎร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2534 - 25 พฤษภาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : 8. นายอาณัติ จันทร์อยู่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2543 - 19 มิถุนายน 2543
ชื่อ-นามสกุล : 9. นายสมศักดิ์ ทวีราษฎร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 มิถุนายน 2543 - 30 กันยายน 2549 (เกษียณ)
ชื่อ-นามสกุล : 10. นายสำราญ วราชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2550 (เกษียณ)
ชื่อ-นามสกุล : 11. นายภิญญู มากมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2551 - 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงแข ยอดแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2559-11 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิราพร ช่วยชะนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2562