ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการปี 2562
แผนงานบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 961.18 KB
แผนงานบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.8 KB
แผนงานบริหารบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.11 KB
แผนงานบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.14 KB
แผนบริหารงานวิชาการ doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.59 KB
แผนบริหารทั่วไป doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.96 KB
แผนบริหารงานบุคคล doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.86 KB
แผนงานบริหารงานงบประมาณ doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.96 KB