ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวิทย์ ป.5
หน่วยที่ 1 พืชแพร่พันธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111 KB
หน่วยที่ 2 สัตว์แพร่พันธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.5 KB
หน่วยที่ 3 มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127 KB
หน่วยที่ 4 นานาวัสดุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.5 KB
หน่วยที่ 5 แรงและความดัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.5 KB
หน่วยที่ 6 เสียงกับการได้ยิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.5 KB
หน่วยที่ 7 น้ำฟ้าและดวงดาว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.5 KB