ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวิทย์ ป.6
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.5 KB
สาระที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.5 KB
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123 KB
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411.5 KB
สาระที่ 5 พลังงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 644.5 KB
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217 KB
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133 KB
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173 KB