ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการ ปี 56
บริหารงานวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.91 KB
บริหารงานทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69 KB
บริหารงานบุคคล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.96 KB
บริหารงานงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.04 KB