ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข

           2.  จัดให้มีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกบริการแก่นักเรียนอย่างเพียงพอ

               3.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

           4.  โรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา

           5.  ครูมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภา

           6.  จัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  พร้องทั้งบริการทางการศึกษา

           7.  การประกันคุณภาพทางการศึกษา

           8.  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเอื้อต่อการบริหารการจัดการศึกษาและพร้อมให้บริการ

           9.  ผู้เรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

           10. จัดให้มีการปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

           11. การบริหารจัดการในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ