ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ภายในปี 22557557 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม   บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่อาชีพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น