ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1    พฤษภาคม   2517  โดยราษฎรให้ความเห็นชอบโดยการนำของนายไวย์  สอนมี  ผู้ใหญ่บ้าน  และได้รับการบริจาคที่ดินจากชาวบ้านจำนวน  2  ราย   คือ

1. นายเกลือน – นางเติม  อำมณี  บริจาคจำนวน 6 ไร่เศษ

2. นายสวัสดิ์ – นางกิ้มหว้า   แซ่โค้ว   บริจาคจำนวน  2  ไร่เศษ

โดยมีนายยม   ช่วยชนะ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ครูใหญ่

ปี  2519 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1ข  จำนวน 3 ห้องเรียน

ปี  2521 ต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป 1ข  จำนวน 1 ห้องเรียน

ปี  2524  ต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป 1ข  จำนวน 2 ห้องเรียน

ปี  2528  ต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป 1ข  จำนวน 1 ห้องเรียน  รวมเป็นอาคารถาวร  จำนวน  7  ห้องเรียน

ปี 2553  ยกระดับอาคารเรียน  แบบ ป 1ข  จำนวน 7 ห้องเรียน  โดยเปลี่ยนเสาคอนกรีตจากเดิมสูง 1 เมตร  เป็น 3 เมตร ต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 ห้องเรียน โดยใช้เงินบริจาคจำนวน 731,000 บาท

             ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านช่องไม้งาม  ได้จัดการเรียนการสอน เป็น  2 ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา   และระดับประถมศึกษา   จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 คน โดยมีนางดวงแข  ยอดแสง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในปัจจุบัน